About Artist Statement Portfolio Current Upcoming Reviews Links
 
「未竟之途」個展(台北當代藝術館 MOCA Studio)
   
游擊女孩系列
   
陰性書寫系列
   
潛在因子系列
   
遠離家園系列